Skip to content

Gebruiksvoorwaarden

Lees deze algemene voorwaarden voordat u gebruik maakt van deze Dienst. Als u de Website blijft gebruiken, gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden.


1. INLEIDING


Welkom op emea.WonderfulPistachios.com (de "Website"). Wonderful Brands BV ("wij", "ons" of "onze") verstrekt de Website, en de informatie en diensten die op de Website aan u worden aangeboden, onder de volgende gebruiksvoorwaarden ("TOU"). Als u gebruik van de Website maakt, gaat u ermee akkoord dat u zich aan deze TOU houdt. Wij kunnen deze TOU geheel naar eigen inzicht wijzigen met of zonder kennisgeving aan u. Wij verzoeken u deze TOU periodiek te bekijken bij het gebruik van de Website. Als u de toegang tot en het gebruik van de Website na wijziging van deze TOU blijft gebruiken, gaat u akkoord met dergelijke wijzigingen. Daarnaast bent u bij het gebruik van bepaalde diensten of functies op de Website onderworpen aan eventueel geplaatste richtlijnen of regels die van toepassing zijn op dergelijke diensten of functies die van tijd tot tijd geplaatst kunnen worden, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, nieuwe functies of functionaliteiten (waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, video en gerelateerde projecten) die de diensten of functies aanvullen of verbeteren. Al deze richtlijnen of regels worden hierbij door verwijzing in deze TOU opgenomen.


2. BESCHRIJVING VAN DE DIENST


De website bevat informatie over Wonderful Pistachios & Almonds, Wonderful® Pistachios, Wonderful® Almonds en andere producten die wij aanbieden, waaronder, maar niet beperkt tot, het volgende: voedingsinformatie, promotie- en andere aanbiedingen, en informatie over waar u onze producten en andere producten kunt kopen (gezamenlijk de "Producten" genoemd).


De Website en de informatie, functies en diensten die via de Website beschikbaar zijn, waaronder, maar niet beperkt tot, de aankoop van de producten, kunnen in dit document gezamenlijk worden aangeduid als de "Dienst". Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld worden nieuwe functies of diensten waarmee de Dienst in de toekomst kan worden uitgebreid of verbeterd, beschouwd als onderdeel van de Dienst en behoudens deze TOU. De Dienst wordt voornamelijk voor informatieve doeleinden geleverd en is niet gegarandeerd. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid, bruikbaarheid of beschikbaarheid van informatie of andere content, gegevens, tekst, URL's, grafieken, audio- en videoclips, reclame of enig ander materiaal (gezamenlijk de "Content" genoemd) die via de Dienst wordt verzonden of beschikbaar gesteld. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor beslissingen die worden genomen op basis van dergelijke informatie.


3. REGISTRATIE


U kunt verplicht worden om u te registreren voor en een account aan te maken bij de Dienst voor toegang tot bepaalde informatie en functies die via de Dienst worden aangeboden. Als onderdeel van het proces voor het registreren en het aanmaken van een account selecteert u een wachtwoord en verstrekt u ons, waar van toepassing, bepaalde registratiegegevens. U bent als enige verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord(en) en voor alle gebruik of activiteiten op uw account, met inbegrip van het gebruik van uw account door iemand die uw wachtwoord(en) gebruikt. Als u ervoor kiest om u bij de Dienst te registreren of anderszins persoonlijke of andere informatie aan de Dienst te verstrekken, stemt u ermee in (a) waarheidsgetrouwe, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken zoals dit wordt gemotiveerd door het registratieformulier of andere delen van de Dienst, en (b) dergelijke informatie actueel te houden en onmiddellijk bij te werken om deze gegevens juist, nauwkeurig, actueel en volledig te houden. Als u informatie aan ons verstrekt die onwaar, onjuist, niet actueel of onvolledig is, of als wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat dergelijke informatie onwaar, onjuist, niet actueel of onvolledig is, hebben wij het recht uw account op te schorten of te beëindigen en al het huidige of toekomstig gebruik van de Dienst (of enig deel daarvan) te weigeren. Wij zullen persoonsgegevens van u uitsluitend gebruiken om aan onze verplichtingen ingevolge deze Gebruiksvoorwaarden en zoals vermeld in ons Privacybeleid te voldoen.


Lees ons Privacybeleid, dat van toepassing is op uw gebruik van de Website en dat van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt. Op alle persoonlijke of andere informatie die u aan ons verstrekt, is ons Privacybeleid van toepassing. Een actuele versie van het Privacybeleid staat op https://emea.WonderfulPistachios.com/privacy-policy


4. WEBSITES VAN DERDEN


De Dienst kan links naar websites of middelen buiten de Website bieden. Wij hebben geen controle over externe websites en middelen en daarom erkent u en gaat u ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van dergelijke websites of middelen, en dat wij de Content, reclame, goederen, diensten of andere materialen op, beschikbaar via of geleverd door dergelijke websites of middelen niet onderschrijven en hiervoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn. Uw correspondentie of zakelijke transacties met, of deelname aan promoties van, websites die u via de Dienst vindt of linkt, met inbegrip van betaling en levering van gerelateerde goederen of diensten, en alle andere voorwaarden, condities, garanties of verklaringen die verband houden met dergelijke transacties, zijn uitsluitend tussen u en dergelijke websites. U stemt ermee in dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van dergelijke transacties of als gevolg van de aanwezigheid van links naar dergelijke websites op de Dienst.


5. LINKS NAAR WEBSITES VOOR SOCIALE MEDIA


Als u ervoor kiest om functies voor sociale media op de website te gebruiken, erkent u en stemt u ermee in zich te houden aan de relevante voorwaarden van elke betreffende website voor sociale media die wij kunnen gebruiken. De algemene voorwaarden voor websites voor sociale media zijn te vinden op de betreffende website voor sociale media.


Deze functie is bedoeld om ons in staat te stellen verbinding te maken met websites voor sociale media, zodat u nieuwsberichten over uw activiteiten naar elk van deze websites kunt sturen. Dergelijke websites voor sociale media kunnen mogelijk ook informatie gebruiken over acties die u op onze Website doet.


Let op: wanneer u ervoor kiest om informatie te publiceren op de interactieve delen van onze Website buiten deze privacy-instellingen of op een andere manier dan via een website voor sociale media, dan wordt deze informatie niet door ons beschermd. Het is informatie in het publieke domein, die toegankelijk is voor iedereen die internet gebruikt waar dan ook ter wereld en kan worden gevonden met behulp van onafhankelijke zoekmachines. Als u ervoor kiest om op deze manier informatie op de interactieve delen van onze website te plaatsen, doet u dit op eigen risico. 


Daarnaast erkent u en stemt u ermee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de beschikbaarheid van deze websites of andere websites voor sociale media die wij aan de verbindingsfunctie kunnen toevoegen, en content, advertenties, goederen, diensten of andere materialen op, beschikbaar via of aangeboden door dergelijke websites of bronnen niet onderschrijven en hiervoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn.


6. INZENDINGEN


Wij horen altijd graag van u, maar het is ons beleid om geen creatieve materialen, ideeën of suggesties te aanvaarden of in overweging te nemen, anders dan wij specifiek vragen. Zo worden misverstanden voorkomen als uw ideeën vergelijkbaar zijn met ideeën die wij zelfstandig hebben ontwikkeld. Daarom moeten wij u verzoeken geen originele creatieve materialen, zoals afbeeldingen en origineel artwork in te zenden. Alle communicatie of materiaal dat u naar de Website stuurt, wordt behandeld als niet-vertrouwelijk en niet aan eigendomsrechten gebonden.


U bent als enige verantwoordelijk voor uw eigen inzendingen, het e-mailen of plaatsen van content, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, foto's, afbeeldingen, audio- en videoclips en de gevolgen daarvan. U of een derde-licentiegever behoudt, waar van toepassing, alle octrooien, handelsmerken en auteursrechten op de Content die u op of via de Dienst indient, mailt, plaatst of weergeeft en u bent verantwoordelijk voor de bescherming van die rechten en het verkrijgen van de vereiste toestemmingen en autorisaties, waar van toepassing. Wanneer u een inzending en Content mailt of plaatst op de Website of aan ons verstuurt, verleent u ons of aan ons gelieerde ondernemingen de wereldwijde, niet-exclusieve, onherroepelijke, overdraagbare, royaltyvrije en eeuwigdurende licentie om dergelijke inzendingen en Content te gebruiken of te publiceren voor welk doel dan ook, met inbegrip van, zonder beperkingen, reproductie, wijziging, bekendmaking, overdracht, publicatie, distributie, creatie van afgeleide werken, uitzending en plaatsing in welke vorm, medium of technologie over de hele wereld en in eeuwigheid zonder beperking of compensatie aan u. Het staat ons vrij om, geheel naar eigen inzicht, ideeën, concepten, knowhow of technieken te gebruiken in enige Content of communicatie die u naar de Website of ons stuurt, of aan ons verstrekt voor welk doel dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen, produceren en op de markt brengen van producten die dergelijke informatie gebruiken.


Alle URL's met "http://" die met opmerkingen en/of Content op de Website worden ingediend of geplaatst, of een blog, forum of openbare plaats die op de Website beschikbaar wordt gesteld, worden automatisch een link. Als dergelijke geplaatste links uitsluitend lijken te zijn opgenomen met het doel SEO te verhogen, behouden wij ons het recht voor om deze naar eigen inzicht van de Website te verwijderen. Eventuele opmerkingen en/of Content die met meer dan vier (4) links op de Website wordt geplaatst, zullen worden gemarkeerd als spam. Daarnaast worden alle trackbacks conform deze TOU behandeld.


U stemt ermee in dat u de Dienst gebruikt in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving. Daarnaast verklaart en garandeert u door het inzenden of plaatsen van Content dat u de eigenaar bent of dat u alle rechten beheert van de Content die u verzendt, mailt of plaatst; dat alle "morele rechten" die u in dergelijke Content hebt, vrijwillig door u zijn kwijtgescholden; dat de Content juist is; en dat gebruik van de Content die u levert niet in strijd is met dit beleid en geen schade zal toebrengen aan enige persoon of entiteit. U stemt ermee in ons en aan ons gelieerde ondernemingen te vrijwaren van alle vorderingen van welke aard dan ook, bekend of onbekend, als gevolg van (a) een schending van uw verklaringen, garanties of verplichtingen in deze overeenkomst, (b) uw handelingen of Content die u levert, of (c) schending van enige wet of de rechten van een derde, en ons en aan ons gelieerde ondernemingen schadeloos te houden voor alle schade, verliezen en onkosten van welke aard dan ook (met inbegrip van redelijke juridische en andere kosten) die verband houden met dergelijke vorderingen. Voorts behouden wij ons het recht voor om naar eigen inzicht Content te weigeren, te accepteren, te plaatsen, te tonen, te wijzigen, te condenseren, te verwijderen of te verzenden.


Wij garanderen niet dat u via ons of aan ons gelieerde ondernemingen verhaal kunt halen bij het bewerken of verwijderen van Content die u hebt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om een inzending of Content om welke reden dan ook te verwijderen of te weigeren. U erkent dat u, niet wij, verantwoordelijk bent voor de inhoud van uw inzending. Op geen van de door u verstrekte Content rust een geheimhoudingsplicht van onze kant of van onze agenten, moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners of externe dienstverleners en hun respectievelijke bestuurders, functionarissen en werknemers.


Als u uw e-mailadres in verband met uw verzending of plaatsing van Content indient, stemt u ermee in dat wij en onze externe dienstverleners uw e-mailadres kunnen gebruiken om contact met u op te nemen over de status van uw inzending en andere administratieve doeleinden.


7. BERICHTEN/GEBRUIKERSGEDRAG


Hoewel wij van tijd tot tijd discussies, chats, berichten, inzendingen, bulletinboards e.d. op de Dienst kunnen controleren of beoordelen, zijn wij niet verplicht dit te doen en aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid die voortvloeit uit de inhoud van dergelijke locaties noch voor enige fout, smaad, laster, kwaadsprekerij, weglatingen, onwaarheden, obsceniteiten, pornografie, scheldwoorden, gevaar of onjuistheden die zijn vervat in enige informatie binnen dergelijke locaties op de Dienst. Het is niet toegestaan om Content of materiaal te plaatsen of te verzenden dat beledigend, aanstootgevend, onwettig, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, schandelijk, opruiend, haatdragend, raciaal of religieus bevooroordeeld, of beledigend of aanstootgevend, pornografisch of van seksuele aard, illegaal, bedreigend, kwellend, intimiderend voor een persoon of entiteit die gedrag zou kunnen vormen of aanzetten dat als strafbaar feit zou kunnen worden beschouwd, aanleiding geeft tot civielrechtelijke aansprakelijkheid of anderszins in strijd is met enige wet. Wij zullen alle medewerking verlenen aan wetshandhavingsautoriteiten of een gerechtelijk bevel waarin wij worden verzocht om de identiteit bekend te maken van een ieder die dergelijke informatie of materialen plaatst of verzendt. 


U mag de Dienst of de Website niet gebruiken om: 


  • het gebruik van de dienst voor een andere gebruiker te verstoren; 
  • een onwettige activiteit te verrichten; 
  • minderjarigen op enigerlei wijze moedwillig te schaden; 
  • een onjuiste voorstelling van zaken te geven van uw eigen identiteit of een eventuele affiliatie die u hebt; 
  • enig deel van de Dienst, Website of Content te wijzigen, aan te passen, in sublicentie te geven, te vertalen, te verkopen, reverse-engineering op toe te passen of te ontleden; 
  • auteursrecht-, handelsmerk- of andere aanduidingen van eigendomsrechten te wijzigen of te verwijderen; 
  • een deel van de Website of Content te "framen", "spiegelen" of "dieplinken"; 


links te geven naar een pagina binnen de Website of Content van een website of webpagina die claims maakt met betrekking tot genezende of gezondheidsbevorderende krachten van enige bestanddeel, ongeacht of dit bestanddeel door ons wordt geproduceerd, op de markt gebracht, verkocht of gedistribueerd. 


Wij nemen geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het gedrag van een persoon die de Website gebruikt, of voor verlies of schade die door persoon wordt geleden als gevolg van het gebruik van de Website.


8. AANPASSINGEN AAN DE DIENST


Wij behouden ons te allen tijde en van tijd tot tijd het recht voor om de Dienst (of enig deel daarvan) met of zonder kennisgeving tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of jegens derden voor een wijziging, opschorting of beëindiging van de Dienst.


9. BEËINDIGING


Wij behouden ons het recht voor om, geheel naar eigen inzicht, onmiddellijk en zonder kennisgeving deze TOU, uw account (als u zich hebt geregistreerd) en/of uw vermogen om toegang te krijgen tot de Website op te schorten of te beëindigen, om welke reden dan ook, met inbegrip van een schending door u van deze TOU of gedrag van u dat wij ongepast achten. Zonder het voorgaande te beperken, geldt dat als u afbeeldingen of Content op de Website plaatst die inbreuk vormen op het auteursrecht van derden, dit gedrag een reden vormt voor onmiddellijke beëindiging van uw account.


10. ONZE EIGENDOMSRECHTEN


U erkent en stemt ermee in dat de Dienst en alle noodzakelijke software die in verband met de Dienst wordt gebruikt (de "Software") eigendoms- en/of vertrouwelijke informatie, Content en andere materialen bevat die beschermd zijn door toepasselijke intellectuele-eigendoms- en andere wetgeving (waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, auteursrechten, handelsmerken, servicemerken en octrooien). U erkent dat u geen eigendomsrechten op intellectuele eigendom verkrijgt door uw gebruik van de Website. Tenzij uitdrukkelijk door ons toegestaan stemt u ermee in dat u de Software, de Dienst of de daarin vervatte Content geheel of gedeeltelijk niet wijzigt, verhuurt, uitleent, verkoopt, distribueert, verspreidt, afgeleide werken op basis daarvan creëert, of de Software, de Dienst of de daarin vervatte Content anderszins gebruikt. Daarnaast mag u zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming op geen enkele wijze materialen van de Website kopiëren, reproduceren, opnieuw publiceren, uploaden, verzenden of verspreiden.


WONDERFUL, het Package-ontwerp, bijbehorende logo's, uiterlijkheden en alle andere intellectuele eigendommen op de website zijn eigendom van Wonderful Brands BV of gelieerde ondernemingen.


11. AFWIJZING VAN GARANTIES


U BEGRIJPT EN STEMT UITDRUKKELIJK IN MET HET VOLGENDE:


A. U MAAKT GEHEEL OP EIGEN RISICO GEBRUIK VAN DE DIENST. DE DIENST EN ALLE INFORMATIE, CONTENT, DIENSTEN OF PRODUCTEN DIE VIA DE DIENST WORDEN VERKREGEN, WORDEN GELEVERD OP BASIS VAN "AS IS" EN "AS AVAILABLE". WIJ WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, AF MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DE DIENST OF DE INFORMATIE, CONTENT, DIENSTEN OF PRODUCTEN DIE BIJ OF VIA DE DIENST ZIJN INBEGREPEN OF AANGEBODEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK.


B. WE GEVEN GEEN GARANTIE DAT (i) DE DIENST OF INFORMATIE, CONTENT, DIENSTEN OF PRODUCTEN VERKREGEN VIA DE DIENST VOLDOEN AAN UW EISEN, (ii) DE DIENST ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG OF FOUTVRIJ IS, (iii) DE RESULTATEN DIE WORDEN VERKREGEN DOOR GEBRUIK VAN DE DIENST OF INFORMATIE, CONTENT, DIENSTEN OF PRODUCTEN GELEVERD IN VERBAND HIERMEE NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZIJN, (iv) DE KWALITEIT VAN DIENSTEN OF INFORMATIE, CONTENT, DIENSTEN OF PRODUCTIES VERKREGEN VIA DE DIENST VOLDOEN AAN UW VERWACHTINGEN, EN (v) EVENTUELE FOUTEN IN DE DIENST WORDEN GECORRIGEERD.


C. ELK MATERIAAL VERKREGEN UIT OF DOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENST WORDT VERKREGEN OP EIGEN DISCRETIE EN RISICO, EN U BENT VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET VERKRIJGEN VAN DERGELIJK MATERIAAL.


D. GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, ZOWEL MONDELING ALS SCHRIFTELIJK, VERKREGEN DOOR U VAN ONS OF VIA OF DOOR DE DIENST BIEDT GARANTIE NIET UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE VOORWAARDEN VOOR DE DIENST.


12. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID


U BEGRIJPT UITDRUKKELIJK EN STEMT ERMEE IN DAT WIJ NIET AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, GEVOLGSCHADE OF VOORBEELDSCHADE, WAARONDER, ZONDER DAARTOE BEPERKT TE ZIJN, SCHADE DOOR WINSTDERVING, GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (OOK ALS WIJ OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), ALS GEVOLG VAN: (I) HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE DIENST OF VAN EEN PRODUCT VERKEGEN VIA DE DIENST; (ii) NIET-BEVOEGDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW INZENDING OF GEGEVENS; (iii) VERKLARINGEN VAN GEDRAG VAN DERDE PARTIJEN OVER DE DIENST; OF (iv) ANDERE KWESTIES MET BETREKKING TOT DE DIENST.


13. UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN


SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE. SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN ZIJN DERHALVE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.


14. GEEN PERSOONLIJK ADVIES OF INSTEMMING 


De Website en de Content (met inbegrip van door gebruikers verstrekte berichten, opmerkingen, e-mails of informatie) zijn uitsluitend bedoeld voor informatieve en entertainmentdoeleinden, en zijn niet bedoeld als vervanging van professioneel financieel, medisch, juridisch of ander advies. Naast de disclaimers en aansprakelijkheidsbeperkingen zoals uiteengezet in bovenstaande artikelen 11, 12 en 13 geven wij en aan ons gelieerde ondernemingen geen verklaringen of garanties en wijzen wij uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af in verband met gezondheidsclaims of informatie die door gebruikers van de Website worden aangeboden of verstrekt. Dergelijke gezondheidsclaims of informatie die door gebruikers worden aangeboden of verstrekt, zijn niet door ons getest, onderbouwd of onderschreven en individuele resultaten kunnen verschillen en zijn mogelijk niet typisch voor individuele consumenten.


15. KENNISGEVING


De Dienst kan u kennisgevingen verstrekken, waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn, kennisgevingen van wijzigingen in deze TOU of andere zaken door het tonen van dergelijke kennisgevingen of links naar dergelijke kennisgevingen aan u in het algemeen op de Dienst.


16. DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT 


Wij zijn niet verplicht om Content die gebruikt wordt in verband met de Dienst te scannen op illegale of ontoelaatbare content. Wij respecteren echter de auteursrechtelijke belangen van anderen. Het is ons beleid om niet toe te staan dat materialen waarvan wij weten dat deze inbreuk maken op het auteursrecht van een andere partij op de Website laten staan.


Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk op het auteursrecht vormt, dient u ons schriftelijk op de hoogte te stellen, met daarbij de volgende informatie die vereist is volgens de Online Copyright Infringement Liability Limitation Act van de Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”), 17 U.S.C. 512: (A) een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop inbreuk wordt gemaakt; (b) identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt beweerd dat er sprake is van inbreuk of, wanneer meerdere auteursrechtelijk beschermde werken onder één kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken; (c) identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat deze inbreuk vormt of het voorwerp is van onwettelijke activiteiten en die verwijderd moeten worden of waarvan de toegang moet worden uitgesloten en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren; (D) redelijkerwijs voldoende informatie om ons in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en, waar beschikbaar, een e-mailadres dat wij kunnen gebruiken voor contact met de klagende partij; (e) een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw van mening is dat het gebruik van het materiaal op de wijze waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de auteursrechthebbende, diens agent of de wet; en (f) een mededeling dat de informatie in de kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat de klagende partij bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat zou worden geschonden. Alle DMCA-kennisgevingen dienen te worden verzonden aan: 


Wonderful Brands BV 

11444 West Olympic Boulevard 

Los Angeles, CA 90064 

Attn: General Counsel 

E-mail: legalnotices@wonderful.com 


17. OPLOSSING VAN GESCHILLEN


Bindende arbitrage 


Het enige en exclusieve rechtsgebied voor het oplossen van geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de TOU of de Dienst, met inbegrip van, zonder daartoe beperkt te zijn, geschillen met betrekking tot deze arbitragebepaling, een vordering uit onrechtmatige daad of een vordering vanwege schending van een federale, staats- of lokale wet, of verordening of reglementering (gezamenlijk "Geschillen" genoemd) zal geschieden door middel van vertrouwelijke bindende arbitrage in Los Angeles County, Californië. De arbitrage wordt gevoerd door JAMS/Endispute ("JAMS"), waarvan de regels van toepassing zijn op dergelijke geschillen, en de uitspraak of het door de arbiter gewezen vonnis kan worden bevestigd door een rechtbank die hiertoe bevoegd is. Er zal één door de partijen te selecteren arbiter zijn en als de partijen hierover niet tot een beslissing komen, wordt de arbiter benoemd door JAMS. Het honorarium van de arbiter, administratiekosten en de overige honoraria en kosten van de arbitrage, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de kosten van een proces-verbaal of transcripties van de arbitrage, worden door de partijen bij de arbitrage in gelijke delen voorgeschoten en daarnaast zal elke partij het honorarium van eigen advocaten, de kosten van eigen getuigen en alle andere kosten in verband met het presenteren van de zaak voorschieten. DE PARTIJEN BIJ DIT CONTRACT DOEN AFSTAND VAN HET RECHT OP EEN RECHTSZAAK MET EEN JURY IN VERBAND MET EEN ARBITRABEL GESCHIL OF ARBITRABELE VORDERING. 


Afstand van groepsarbitrage


Voor zover toegestaan op grond van het toepasselijke recht worden alle Geschillen beslecht door middel van vertrouwelijke bindende arbitrage op individuele basis. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat geen andere Geschillen worden samengevoegd of gecombineerd met uw Geschil, hetzij via een collectieve arbitrageprocedure, hetzij anderszins ("Groepsarbitrage"). Verder erkent u en stemt u ermee in dat een aan een Geschil toegewezen arbiter niet bevoegd is tot het voeren van groepsarbitrage en dat deze arbiter uitsluitend individuele Geschillen zal behandelen. Door gebruik te maken van de Website en de Dienst erkent u dat u vrijwillig, en willens en wetens afstand doet van enig recht om deel te nemen als vertegenwoordiger of lid van een groep eisers met betrekking tot een Geschil dat onderworpen is aan arbitrage ingevolge deze TOU, zodanig dat u niet gerechtigd bent om een Geschil als vertegenwoordiger, via een collectief proces of als privé-advocaat op algemene titel te beslechten.


18. ALGEMENE INFORMATIE


Deze TOU vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons, regelen uw gebruik van de Dienst en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en ons. U kunt ook onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden die van toepassing kunnen zijn wanneer u gebruik maakt van aanverwante diensten, content van derden of software van derden. Deze TOU en de relatie tussen u en ons worden geregeld door de wetgeving van de staat Californië, met uitsluiting van de bepalingen van het conflictenrecht. Tenzij in deze Overeenkomst anders is bepaald, stemmen u en wij ermee in zich te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve bevoegdheid en het rechtsgebied van de rechtbank in de staat Californië. Het door ons niet uitoefenen of afdwingen van een recht of bepaling van deze TOU vormt geen afstandsverklaring van een dergelijk recht of bepaling. Als een bepaling van deze TOU door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, komen partijen niettemin overeen dat de rechtbank zich moet inspannen om uitvoering te geven aan de intenties van de partijen zoals weergegeven in de bepaling, en blijven de overige bepalingen van deze TOU onverminderd van kracht. U stemt ermee in dat ongeacht enig statuut of wet een vordering of betwisting die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Dienst of deze TOU moet worden ingediend binnen één (1) jaar nadat die vordering of betwisting is ontstaan of voor altijd is verjaard.


19. CONTACT OPNEMEN


Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op via het hierboven vermelde adres of op info-emea@WonderfulPistachios.com.  


© 2022 Wonderful Brands BV. Alle rechten voorbehouden.